Selecteer een pagina

Wie is verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw?

In de basis is de school verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw, maar ook de gemeente die in sommige gevallen eigenaar is van het gebouw deelt deze verantwoordelijkheid. Regelgeving omtrent deze verantwoordelijkheid is veelal verankerd in het bouwbesluit. Hierin staat dat “Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving”.

Echter met ingang van augustus 2018 is er extra wetgeving in werking getreden waarbij de opleiding verantwoordelijk is voor een fysiek en sociaal veilige omgeving van haar studenten. De volledige uitleg van deze wet is terug te vinden in het Onderzoekskader 2017. Het gedeelte “schoolklimaat (sk) sk1 veiligheid” behandeld het specifieke gedeelte omtrent de basiskwaliteit die wordt geëist omtrent de veiligheid van de leerlingen en geld voor:

  • Primair onderwijs en voorschoolse educatie
  • Voortgezet (speciaal) onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Niet bekostigd primair en voorgezet onderwijs

Samengevat komt het er op neer dat de school effectief handelt bij signalen die de sociale en fysieke veiligheid bedreigen. Dat er van de school verwacht mag worden dat zij inzicht heeft in de fysieke en sociale veiligheidsbeleving van haar studenten, hier beleid op voert en effectief handelt bij signalen dat deze worden bedreigt.

Met deze wet gaat de Inspectie van het Onderwijs verder dan het bouwbesluit en geeft de opleiding de verplichting beleid te voeren waarbij veiligheidsmaatregen als brandveiligheid, ontruiming en inbraakpreventie structureel worden getoetst en gerapporteerd.

De verschillende veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit het bouwbesluit zullen dus door het schoolbestuur moeten worden opgenomen in hun beleidsplan. Door de vele verschillende onderdelen is het is lastig om deze taken en verantwoordelijkheden te benoemen en te handhaven. Een school is immers ingericht om te onderwijzen en niet om zich ook nog bezig te houden met het beheer van een brandmeldinstallatie, schadereductie of het bijhouden van verschillende logboeken.

Toch verplicht de wetgever de opleiding tot het nemen en uitvoeren van deze maatregelen en kan bij het ontstaan van een calamiteit hierin aansprakelijk worden gesteld. Desondanks zou deze veiligheid geen opgave moeten zijn maar een vanzelfsprekendheid en daarom is het Keurmerk Veilige School opgericht. Zodat alle betrokkenen, van bestuurders tot leerlingen het belang beseffen van een fysiek veilig schoolgebouw

Stichting het Keurmerk Veilige School is een onafhankelijke, objectieve en deskundige stichting die zich inzet voor de veiligheid in schoolgebouwen. Het biedt een complete toetsing en certificering van alle noodzakelijke maatregelen om de fysieke veiligheid in schoolgebouwen te garanderen en te waarborgen. Het Keurmerk Veilige School kan worden verkregen door alle scholen in Nederland en kan bijvoorbeeld worden aangevraagd door een facilitair manager en de beheerder of eigenaar van het schoolgebouw.

De keurmeesters van Keurmerk Veilige School gaan aan de hand van een controlelijst inventariseren hoe de fysieke veiligheid in het gebouw is. Tijdens de veiligheidsinventarisatie wordt er gekeken hoe het gesteld is met de brand- en inbraakpreventie.

Doe de QuickScan om te kijken of uw opleiding voldoet aan de minimale eisen